fbpx

Konštelácie

Vynášanie skutočností na svetlo. Takto popisuje Bert Hellinger – autor metódy systemických konštelácií svoju prácu.

Vynášanie skutočností na svetlo, a s tým spojená strata ilúzií je cesta ako pomôcť sebe samému. Pozrieť sa skutočnosti tvárou v tvár je možnosťou začať, pokračovať, či umocniť proces samo-liečenia. Metóda je založená na troch základných pravidlách, ktorých dodržiavanie je nutnosťou pre správne fungujúci systém. Nezáleží na tom, aký systém. Či systém rodiny, systém firmy alebo systém skupiny priateľov, v ktorom sa pohybujeme.

Prvým pravidlom je, že každý patrí do systému. Každý, hoci aj „čierna ovca“ rodiny. Vytesnenie jedného z členov systému prináša nesúlad vo vzťahoch.
Druhým pravidlom je rešpektovanie poradia príchodu jednotlivých členov do systému. Nerešpektovanie poradia je dôvodom jeho nesúladu.
Tretím pravidlom je rovnováha medzi dávaním a braním. Porušením, prípadne porušovaním tohoto pravidla rovnako vchádza do systému nesúlad.

Metódou systemických konštelácií je možné porušenia pravidiel rodinných, firemných a iných systémov „uvidieť“. Zvedomnenie toho, čo na nevedomej úrovni vieme (hoci tomu nemusíme vždy rozumieť) umožňuje začatie liečenia systému. Deje sa to prostredníctvom nás samých, našej ochoty vidieť skutočnosť takú, aká je. Deje sa to prostredníctvom zmeny nášho postoja. Zmena postoja umožňuje zmenu v systéme. Jednotliví členovia systému budú na našu zmenu postoja určite reagovať, budú s ňou určitým spôsobom konfrontovaní, a budú sa s ňou musieť vysporiadať.

V niektorých prípadoch pôjde o náročný proces, v iných budeme prekvapení, či zaskočení. Čo je však potrebné zdôrazniť, nech náš systém potrebuje riešiť čokoľvek, nech je to akokoľvek náročné, za všetkým je láska. Bert Hellinger sa vyjadruje, že nech je to akokoľvek podivné, láska je aj za symptómami, ktorými je človek postihnutý. Vlastná skúsenosť ma vedie k stotožneniu sa s jeho slovami. A s láskou, úctou, súcitom, a aj vzájomným obdivom k našim osudom budeme pracovať či už v skupine alebo individuálne. Je potrebné uviesť, že táto práca nenahrádza terapiu. Prináša možnosť seba-rozvoja.