Informácia o spracúvaní osobných údajov

v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Údaje o prevádzkovateľovi:

Eva Baluchová, s. r. o. IČO: 52 024 431, sídlo: Krivá 463/33, 93101 Šamorín, Slovenská republika (ďalej len Prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje Eva Baluchová, s. r. o.:

Pre prípadné otázky o spracúvaní osobných údajov a podanie námietok  a naplnenie práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese eva@evabaluchova.com alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa Eva Baluchová, s. r. o., Krivá 463/33, 93101 Šamorín.

Práva dotknutej osoby:

Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. Nariadenia najmä

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov – Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť dotknutej osoby alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby;
 • právo na vymazanie, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému organizátor podlieha;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch, ak
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovioveriť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a Prevádzkovateľa namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).
 • Dotknutá osoba má súčasne podľa článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Uvedených práv sa dotknutá osoba môže domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie vždy, ak je to technicky možné.

Účely spracúvania a ich právny základ:

Osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú klienti Prevádzkovateľa, spracúvame na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy zmluvného vzťahu a účel vedenia evidencie klientov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa a na účel plnenia zmluvy.

Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu v  informačnom systéme spracúva Prevádzkovateľ na základe osobitných predpisov, na základe ktorých boli uzatvorené zmluvné vzťahy a to najmä:

 • zákon č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti Prevádzkovateľa je/sú:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia). Osobné údaje sú spracúvané počas predzmluvného vzťahu, správy zmluvného vzťahu,
 • vedenie evidencie účastníkov súťaže (článok VI., odsek 1, písmeno b) Nariadenia),
 • konanie na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa voči orgánom, úradom a iným inštitúciám, či spoločnostiam, (článok VI., odsek 1, písmeno c) Nariadenia), vyplývajúce najmä z týchto zákonov:
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • zasielanie informácií o ponukách a zasielanie newslettera (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby),
 • vyhotovovanie fotografií, audio a video záznamov z podujatí organizovaných Prevádzkovateľom a ich zverejňovanie za účelom propagovania jeho podnikateľských aktivít (článok VI., odsek 1, písmeno a) Nariadenia– súhlas dotknutej osoby).

Doba uchovávania:

Vaše osobné údaje budú uchovávané v závislosti od účelu spracúvania nasledovne:

Účel spracúvania osobných údajov Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie zmluvného vzťahu Osobné údaje členov sú spracúvané po dobu 3 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
Účasť na podujatiach Osobné údaje účastníkov sú likvidované 2 roky po poslednej účasti na podujatí organizovaného Prevádzkovateľom.
Vedenie účtovníctva 10 rokov
Zasielanie informácií o ponukách Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby
Zasielanie newslettera Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby
Vyhotovovanie fotografií, audio a videozáznamov z podujatí organizovaných prevádzkovateľom a ich zverejňovanie za účelom propagovania jeho podnikateľských aktivít Po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby
Splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Doba určená príslušnými právnymi predpismi

Poskytovanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretej osobe, okrem situácií, kedy táto povinnosť vyplýva z osobitného právneho predpisu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvných povinností. 

Pre plnenie zmluvných povinností sú ako sprostredkovatelia (v zmysle čl. 28 Nariadenia) poverení spracúvať vaše osobné údaje nasledovné subjekty alebo skupiny subjektov:

grafici, copywriteri, programátori/web developeri, ppc špecialisti, seo špecialisti, spoločnosť poskytujúca účtovnícke služby, prevádzkovatelia poskytujúci hosting a iní prevádzkovatelia s ktorými spolupracujeme pri svojej činnosti;

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na platformách sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=liother&veh=www.linkedin.com%7Cli-other&trk=homepage-basic_directory

YouTube:https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk

Pinterest: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Reservio: https://www.reservio.com/sk/ochrana-osobnych-udajov/

HubSpot:https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami, interakcia k témam ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram/LinkedIN.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.  Našim oprávneným záujmom je lepšia komunikácia s dotknutými osobami prostredníctvom sociálnych sietí.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci, alebo ak to nevymažeme my ako Prevádzkovateľ.

Nakoľko sa jedná o Sprostredkovateľov, ktorých sídlo je v tretej krajine, považujeme za dôležité informovať, že Prevádzkovateľ používa služby spoločností, ktoré patria medzi spoločnosti zaregistrované na Ministerstve obchodu USA, a teda spĺňajú podmienky štítu na ochranu osobných údajov tzv. Privacy Shield , čo si môžete overiť v nasledovnom odkaze: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

Pin It on Pinterest

Share This