VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

o poskytovaní služieb v oblastiach konzultácií, poradenstva, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok a workshopov (ďalej iba VOP).

Vymedzenie pojmov

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom webového sídla www.evabaluchova.com je Eva Baluchová, s. r. o., IČO: 52 024 431, IC DPH SK2120863855, so sídlom Krivá 463/33, 931 01 Šamorín, Slovenská republika.

Dodávateľom služieb ponúkaných na webovom sídle www.evabaluchova.com je Eva Baluchová, s.r.o., IČO: 52 024 431, IC DPH SK2120863855, so sídlom Krivá 463/33, 931 01 Šamorín, Slovenská republika.

Objednávateľom je každý návštevník, ktorý prostredníctvom webového sídla www.evabaluchova.com pre seba alebo inú osobu vytvoril objednávku alebo registráciu.

Klientom je konkrétny účastník objednanej služby – akcie. Môže to byť fyzická osoba – občan, podnikajúca fyzická osoba (SZČO) alebo právnická osoba, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť. V ďalšom texte bude používané spoločné označenie – Klient.

Službou sú všetky produkty zverejnené na webovom sídle www.evabaluchova.com (napr. osobné/online stretnutia formou konzultácií, poradenstva, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok a workshopov v oblasti osobnostného rozvoja a pohybových aktivít).

Objednávka vzniká potvrdením objednávkového alebo registračného formulára na webovom sídle www.evabaluchova.com k výberom služieb Objednávateľom.

Predmet a uzavretie zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb – osobných/online stretnutí formou konzultácií, poradenstva, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok a workshopov v oblasti osobnostného rozvoja a pohybových aktivít. Potvrdením objednávky, resp. vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Objednávateľom a Predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Objednávateľ je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby. Uzavretím kúpnej zmluvy Objednávateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne Objednávateľovi služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto VOP je Objednávateľ dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
Objednávateľ plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým (a nielen) prostredníctvom webového sídla www.evabaluchova.com a e-mailovej komunikácie.

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká kompletným vyplnením a potvrdením procesu objednávkového alebo registračného formulára na webovom sídle www.evabaluchova.com výberom produktov Objednávateľom. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú Službu.

V prípade, ak je objednávka alebo registrácia realizovaná Objednávateľom pre inú osobu, je potrebné vo formulári vyplniť meno tejto osoby v kolónke “Poznámka”.

Registrácia je realizovaná podľa poradia. Registrácie, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (na adresy uvedené v časti Reklamácie týchto VOP). Každá Objednávka sa považuje za záväznú. Po odoslaní Objednávky je Objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Pri pochybnostiach môže Predávajúci kontaktovať Objednávateľa za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa za to, že objednávka vôbec nebola podaná a takouto objednávkou sa ďalej Predávajúci nebude zaoberať.

Objednávať produkty cez webové sídlo alebo e-mailom (v tomto prípade uveďte v texte správy meno a priezvisko objednávajúceho, telefonický kontakt a označte, o ktorý produkt máte záujem) je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k dočasnej nedostupnosti webového sídla v dôsledku nutnej údržby alebo v dôsledku okolností, za ktoré Predávajúci nezodpovedá. Sú to napr. výpadky pripojenia k internetovej sieti, elektriny alebo výpadku spojenom s technickou údržbou webového sídla.

V prípade výpadku spojenom s technickou údržbou webového sídla bude návštevník o tejto skutočnosti informovaný zverejnením oznamu. V prípade ak tento druh výpadku zabráni objednaniu produktu alebo registrácii na podujatie vo vyhlásenom časovom intervale bude situácia riešená s Objednávateľom individuálne. V tomto prípade je potrebné, aby Objednávateľ prejavil svoj záujem e-mailom a v texte opísal vzniknutú situáciu a poslal ho na adresu eva@evabaluchova.com.

Cena

Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny uvedené na webovom sídle www.evabaluchova.com, sú vrátane DPH. Cena je vždy uvedená aj na registračnom alebo objednávkovom formulári. Objednávateľ je viazaný cenou uvedenou na webovom sídle www.evabaluchova.com v momente potvrdenia objednávky alebo registrácie.

Platobné podmienky a možnosti platby Objednávateľ po odoslaní objednávky alebo registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre).
Kúpna cena je splatná do 10 dní od uzavretia zmluvy (potvrdenia objednávky).

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný dodať objednané produkty a poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné alebo online stretnutie s Objednávateľom v dátume dohodnutom v objednávke alebo registračnom formulári alebo v inom dátume na základe dohody s Objednávateľom. Rozhodujúcim momentom pre dodanie je pripísanie platby za produkt alebo službu na účet Predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, v ktorom je služba poskytovaná. Po dodaní produktu je Objednávateľ povinný čo najskôr skontrolovať funkčnosť a dostupnosť obsahu. Ak Objednávateľ zistí nedostatky alebo vady, je nutné kontaktovať Predávajúceho na e-mailovej adrese uvedenej v časti Reklamácie týchto VOP, aby ten mohol zjednať urobiť nápravu. Pred odoslaním reklamácie si skontrolujte dodržanie podmienok uvedených v nasledujúcom odseku. Digitálny obsah (videokurz, audionahrávky) vyžaduje k plnej funkčnosti, aby Klient mal k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce najmä otvárať a pracovať s dokumentmi vo formáte .docx a pdf a prehrávať video a audio súborov. Vizualizácie a obsah videokurzu sa prehráva pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je nutné, aby bol Klient pripojený k internetovej sieti s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby jeho hardware umožňoval zvukový výstup. Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti Klientovho internetového pripojenia. Môže se stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadku servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu (ďalej len “akcia”) Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. Napr. čas a miesto konania v rámci rovnakej obce/mesta o čom bude Objednávateľ včas informovaný. Predávajúci zodpovedá za to, že zmenou podmienok nebude dotknutý účel (obsah) akcie. Akcia sa uskutoční iba v prípade, že si ju objedná a uhradí minimálny počet Objednávateľov stanovený Predávajúcim. V opačnom prípade či zásahu vyššej moci si Predávajúci vyhradzuje právo akciu zrušiť. V takom prípade budú Objednávatelia (Klienti) včas informovaní.

Zodpovednosť v priebehu vzdelávacej akcie

Klient je v celom priebehu vzdelávacej akcie za seba, svoje rozhodnutia a svoje jednanie voči sebe i ostatným úplne zodpovedný. Každý Klient berie na vedomie, že počas akcie a prípadnej terapeutickej práce, ktorú Klient sám vedie, či sa jej sám zúčastňuje, môže dochádzať k fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Vzdelávacia akcia nie je náhradou za lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. V prípade, že ktorýkoľvek Klient v priebehu vzdelávacej akcie podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa informovať Predávajúceho a lektora o tejto skutočnosti a o charaktere ťažkostí, ktoré sú dôvodom liečby. Zároveň sa doporučuje účasť vo výcviku konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom. Každý Klient je zodpovedný za prípadné škody spôsobené sebe alebo ďalším Klientom svojim neuváženým či iným chovaním, či za škody ním spôsobené na majetku a zariadení priestorov, ktoré sú užívané v priebehu konania akcie.

Možnosť vylúčenia Klienta z účasti na akcii: Klienti sú povinní pri účasti na workshope nenarúšať jeho priebeh, pričom za rušenie je považovaný i neskorý príchod. Predávajúci (alebo lektor, ktorý vedie akciu) je oprávnený Klienta vylúčiť z účasti na workshope či jeho časti v prípade, že Klient nerešpektoval tieto VOP a v dôsledku toho akokoľvek poškodil priebeh workshopu, ostatných Klientov či lektora alebo v prípade, že bude priebeh akcie, resp. jednotlivých stretnutí (lekcií) narušovať nevhodným správaním (t.j. správaním proti pravidlám slušného spolunažívania). V prípade vylúčenia Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrátenie už zaplatenej ceny, a to ani jej časti.

Storno podmienky

V prípade, že by workshop bol zrušený z dôvodov na strane Predávajúceho a Klient už cenu uhradil, obdrží Klient do 14 dní odo dňa, kedy bude rozhodnuté o zrušení workshopu, späť celú zaplatenú čiastku, pokiaľ sa s Predávajúcim výslovne nedohodne na použitie platby na náhradnú akciu podľa výberu Klienta či na inom riešení. Ak nebude dohodnuté inak, bude Klientovi platba vrátená rovnakým spôsobom ako bola prijatá.

Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:

Do 14 dní pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 13 do 7 dní pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 30 %, od 6 do 4 dní je storno poplatok 50% a ak Objednávateľ alebo Klient zruší účasť menej ako 3 dni pred začiatkom akcie, nebude zaplatená cena vrátená. Objednávateľ má však možnosť vyslať náhradníka, pokiaľ to umožňuje obsah a charakter workshopu. V prípade, ak storno nebude realizované písomnou formou nemusí byť Predávajúcim akceptované a platba nemusí byť vrátená. Náhradní Klienti môžu byť menovaní kedykoľvek.

Autorské práva

Objednávateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetom duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti Eva Baluchová, s.r.o. Zmluvou medzi Predávajúcim a Objednávateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Objednávateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. iným spôsobom.

Právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: info@eva@evabaluchova.com vyhlásením, že Objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet.

Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: eva@evabaluchova.coma to do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Predávajúci služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. V prípade opodstatnenej a Predávajúcim služby uznanej reklamácie sa s Objednávateľom, resp. Klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

V prípade nemožnosti využívať produkt hneď po jeho dodaní ma kontaktuje e-mailom. V správe uveďte popis chyby, prípadnú chybovú hlášku, typ zariadenia ktoré pre užívanie produktu používate, verziu prehliadača, verziu operačného systému a iné potrebné informácie. V prípade, ak Objednávateľ, alebo Klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia, sťažnosť, alebo podnet, alebo ak sa Objednávateľ, alebo Klient dôvodne domnieva, že boli porušené jeho práva, je oprávnený preukázateľne požiadať Predávajúceho o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (slovom „tridsať“) kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného odoslania, dotknutý Objednávateľ, alebo Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Vecne príslušným subjektom, oprávneným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi Objednávateľom, alebo Klientom a Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Každý Objednávateľ alebo Klient  má právo voľby, ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v konkrétnom prípade požiada o alternatívne riešenie konkrétneho sporu. Každý Objednávateľ, alebo Klient je oprávnený na podanie návrhu na alternatívne riešenie konkrétneho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych sporov.soi.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si Objednávateľ objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním Objednávateľ porušil svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je Objednávateľ povinný zaplatiť dojednanú sumu. Pri určovaní výšky náhrady škody, Predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Konzultácie:
Konzultačné služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 1 dňa pred termínom. Pri zrušení konzultačnej služby v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %.

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Objednávateľom a tieto sú prístupné na webovom sídle Predávajúceho. Odoslaním objednávkového alebo registračného formulára Objednávateľ potvrdzuje, že si prečítal VOP, plne im porozumel a súhlasí s ich znením.

Tieto VOP sú zverejnené na webovom sídle: www.evabaluchova.com

Inak neupravené vzťahy v týchto VOP ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), Zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ako aj zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.11.2022

V Šamoríne, Ing. Eva Baluchová

Pin It on Pinterest

Share This